گروه امنیتی روئینوس
درباره من | فَرنِوِشت
گروه امنیتی روئینوس

من کی‌ام؟ (?Who Am I)

2854_1170340458776_606443_n

 

دکتر سیدفرشید سادات‌شریفی

پژوهشگر مهمان در «مؤسسۀ مطالعات اسلامی» دانشگاه مک‌گیل: پیوند

دریافت: کارنامک فارسی

 

  Farshid_Sadatsharifi_visualcv_resume-20Feb2018
گروه امنیتی روئینوس

گروه امنیتی روئینوس
گروه امنیتی روئینوس