گروه امنیتی روئینوس
کارنامه «کافه‌هنر گلستان» | فَرنِوِشت
گروه امنیتی روئینوس

کارنامه «کافه‌هنر گلستان»

کارنامکِ کافه: از نیمۀ دی۹۲تا نیمۀ تیر۹۴: ۹۵نشست اجراشده و۷۷جلسۀ آموزشی  یعنی هر ۳روز ۱ برنامه+ ۲۱برنامۀ پیش‌رو

GolestanArtCafe. 94.4.17

بازتاب اخبار فعالیت‌های کافه:

Eftetah

۹۳٫۵٫۱۳News

۹۴٫۲٫۲۱٫shargh

۹۴٫۳٫۱۷sobheshiraz

۹۴٫۳٫۱۸٫shargh

 

 
گروه امنیتی روئینوس

گروه امنیتی روئینوس
گروه امنیتی روئینوس